Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nałożenie na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. K 15/08

6 marca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Notarialnej dotyczący nałożenia na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 95i § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, dodanego przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 17 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 w związku z art. 84 konstytucji.

Zdaniem wnioskodawcy kwestionowany przepis nakładając na organ samorządu zawodowego obowiązek utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, bez zapewnienia źródeł finansowania tego zadania ze środków publicznych, narusza zasadę praworządności i zasadę proporcjonalności oraz jest nieproporcjonalną ingerencją w prawo własności organu samorządu zawodowego. Powoływany system informatyczny nie spełnia wskazanych przez ustawodawcę celów ustawy z uwagi na nie objęcie nim sądowych stwierdzeń nabycia spadku co jest sprzeczne z art. 2 konstytucji.

Ponadto w ocenie wnioskodawcy nałożenie na organ samorządu zawodowego obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, bez szczegółowego wyjaśnienia jakie są finansowe rozmiary tego obowiązku, jakie parametry ma spełniać system, jakie będą zasady dostępu do systemu i odpłatności za dostęp do niego oraz w jakim terminie Krajowa Rada Notarialna ma utworzyć ten system narusza zasadę przyzwoitej legislacji.

Kwestionowany przepis przez to, że nakłada na organ samorządu zawodowego, zrzeszającego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, powyższy obowiązek, z uwagi na jego rozmiar, uniemożliwia - zdaniem wnioskodawcy - należyte sprawowanie przez ten samorząd pieczy nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego co jest niezgodne z konstytucją.

Nałożenie obowiązku świadczenia publicznego (obowiązek utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia) na imiennie wskazany podmiot (Krajowa Rada Notarialna) sprzeciwia się zasadzie, zgodnie z którą w praworządnym państwie obowiązek ponoszenia świadczeń i danin publicznych może być nakładany tylko przez normy ogólno-abstrakcyjne, a nie przez normy indywidualno-konkretne - wskazuje wnioskodawca.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.