Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady obniżania opłaty egzekucyjnej. SK 4/10

30 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Witolda W. dotyczącą zasad obniżania opłaty egzekucyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 49 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2 oraz art. 64 ust. 2 konstytucji.

Skarżący, będący komornikiem, przeprowadził postępowanie egzekucyjne i postanowieniem w przedmiocie ustalenia kosztów egzekucyjnych określił ich wysokość. Sąd Rejonowy zmienił postanowienie komornika sądowego w ten sposób, że znacznie obniżył wysokość tych kosztów. W uzasadnieniu stwierdził, że kwota ustalona przez komornika w żaden sposób nie koresponduje z poniesionymi przez niego wydatkami, nie jest uzasadniona nakładem pracy, a ponadto jest wygórowana zważywszy na liczne uchybienia komornika poczynione w trakcie postępowania egzekucyjnego. Zażalenie złożone na orzeczenie sądu I instancji zostało oddalone postanowieniem Sądu Okręgowego.

Zdaniem skarżącego kwestionowane przepisy pozostawiają do decyzji sądów obniżanie wynagrodzenia komornika, co przekłada się w niekorzystny sposób na jego sytuację finansową. Uszczupla to prawa majątkowe komornika co jest niezgodne z art. 64 ust. 2 konstytucji. Zdaniem skarżącego, w sytuacji, gdy ustawodawca zamierza zwolnić niektóre grupy dłużników z kosztów egzekucyjnych, ciężar ponoszenia tych kosztów powinien być przerzucony na Skarb Państwa.

Kwestionowane przepisy w ocenie skarżącego naruszają także zasadę demokratycznego państwa prawnego. Pozwalają bowiem sądom w sposób całkowicie arbitralny obniżać opłaty egzekucyjne.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.