Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej; nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego. P 59/11

9 lipca 2012 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne  Sądu Rejonowego w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej (nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, z art. 33 ust. 2 i art. 71 ust. 2 konstytucji.

W ocenie sądu pytającego kwestionowana regulacja uprzywilejowuje pewne grupy pracowników, dając im prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej pomimo faktycznego nieprzepracowania sześciu miesięcy u danego pracodawcy. Pracownicy, którzy nie przepracowali sześciu miesięcy na skutek sytuacji innych niż opisane w kwestionowanym przepisie takiego wynagrodzenia nie otrzymają.

Kwestionowany przepis zdaniem sądu pytającego narusza art. 33 ust. 2 konstytucji, gdyż odmiennie z uwagi na płeć kształtuje prawo pracowników do wynagrodzenia. Pominięcie urlopu macierzyńskiego jako okresu uprawniającego do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, doprowadziło do pogorszenia sytuacji pracownic, które urodziły dziecko i w związku z tym skorzystały z urlopu macierzyńskiego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.