Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzyskanie prawa do emerytury a rozwiązanie stosunku pracy. K 2/12

10 lipca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Grupy senatorów dotyczący uzyskania prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim z powodu uzyskania przez emeryta przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego po nabyciu prawa do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą skutkuje zawieszeniem prawa do emerytury również wobec emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury na mocy wcześniejszych przepisów, bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy z art. 2, art. 21, art. 64 konstytucji oraz art. 1 deklaracji Protokołu dodatkowego nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W ocenie wnioskodawcy kwestionowany przepis wprowadzając art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zachowuje wymogu niedziałania prawa wstecz. Wejście bowiem w życie art. 103a powoduje zawieszenie prawa do emerytury wobec wszystkich osób, które nabywając prawo do emerytury nie rozwiążą stosunku pracy łączącego je z pracodawcami, na rzecz których wykonywali pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Ustawodawca nie przewidział przepisu wyłączającego z tego wymogu osób, które skorzystały z wcześniejszej możliwości nabycia prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy co zdaniem wnioskodawcy jest sprzeczne z konstytucją.

Kwestionowany przepis wprowadzając art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS narusza konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych - podkreśla wnioskodawca. Jest ponadto sprzeczny z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, gdyż rażąco zmienia stan prawny mimo prowadzonej wcześniej polityki państwa.

Zdaniem wnioskodawcy wprowadzenie regulacji zmuszającej dotychczas zatrudnionych i równocześnie pobierających emeryturę do rezygnacji z zatrudnienia pod rygorem zawieszenia prawa do emerytury narusza również art. 2 i 64 konstytucji oraz art. 1 Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które chronią prawo własności.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.