Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania wysokości alimentów; obowiązek alimentacyjny. SK 27/12

25 października 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Aleksandra S.dotyczącą zasad ustalania wysokości alimentów.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 60 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z art. 2, art. 32 i art. 31 ust. 3 w zw. z art. 64 i art. 65 ust. 1 konstytucji.

Sąd Okręgowy rozwiązał przez rozwód związek małżeński skarżącego z jego winy oraz nie zasądził alimentów. Na skutek apelacji obu stron sąd apelacyjny oddalił apelację skarżącego oraz zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od skarżącego alimenty na rzecz byłej żony. Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie na kwestionowanym przepisie.

W ocenie skarżącego kwestionowany przepis narusza zasadę prawidłowej legislacji oraz zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa poprzez brak precyzyjnych przesłanek obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami i jednocześnie brak możliwości ustalania jednolitej wykładni, która byłaby zgodna z wiążącym Polskę europejskim prawem rodzinnym.

Zdaniem skarżącego kwestionowany przepis jest niezgodny z zasadą równości wobec prawa oraz zasadą proporcjonalności poprzez badanie po rozwodzie możliwości majątkowych i zarobkowych tylko małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, w sytuacji gdy żaden z nich nie znajduje się w niedostatku, a także brak badania czy zwiększenie możliwości majątkowych i zarobkowych nie jest spowodowane rozkładem pożycia i rozwodem. Ponadto brak realizacji zasady, iż strony po rozwodzie powinny być materialnie niezależne, oraz branie pod uwagę winy w rozkładzie pożycia jako przesłanki powstania obowiązku alimentacyjnego, skoro obowiązek ten związany jest z zawarciem małżeństwa, a nie jego rozwiązaniem jest sprzeczne z tymi zasadami.

Kwestionowany przepis narusza również między innymi prawo własności i inne prawa majątkowe poprzez uniemożliwienie dysponowania w pełni własnym mieniem przez czas nieokreślony poprzez konieczność badania zarobkowych i majątkowych możliwości jedynie zobowiązanego, przy braku badania w tym zakresie małżonka uprawnionego - podkreśla skarżący.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.