Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zwalniania żołnierzy zawodowych ze służby. SK 29/11

6 listopada 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne Arkadiusza G. i Pawła G.dotyczące zasad zwalniania żołnierzy zawodowych ze służby.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 116 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z art. 60, art. 65 ust. 1, art. 77 ust. 1, art. 2, art. 7, art. 32 konstytucji i art. 25 lit. c Międzynarodowego Paktu Praw obywatelskich i Politycznych w związku z art. 87 ust. 1 konstytucji oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Skarżącym wypowiedziany został stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej. Wykorzystali oni wszystkie dostępne środki prawne jakie przysługują w toku postępowania administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił bowiem skargi kasacyjne skarżących co wyczerpało drogę sądową.

W ocenie skarżących przyjęte w kwestionowanych przepisach zasady zwalniania żołnierzy zawodowych ze służby naruszają prawo dostępu do zawodowej służby wojskowej jako służby publicznej. Pozbawiają przez to stosunek służbowy zasadniczej cechy, jaką jest jego trwałość. Zdaniem skarżących powinni oni być automatycznie przywróceni do służby po tym, jak stwierdzone zostały nieprawidłowości przy ich zwolnieniu. Odmowa przywrócenia do służby oznacza, że odmawia się dostępu do służby publicznej, podczas gdy żołnierze zawodowi powinni mieć większe niż inni obywatele gwarancje stabilności zatrudnienia.

Kwestionowane regulacje naruszają także konstytucyjną wolność wykonywania zawodu i wyboru miejsca pracy (służby), o której mowa w art. 65 ust. 1 konstytucji, wyłączając powrót na dotychczas zajmowane stanowisko służbowe po uchyleniu bezprawnej decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. Mimo niezgodnego z prawem zwolnienia ze służby, skarżącym zabroniono kontynuowania służby na dotychczasowych zasadach, co skutkuje brakiem ciągłości służby, ważnej z punktu widzenia nabycia świadczeń związanych ze służbą.

W ocenie skarżących uregulowana przez kwestionowane  przepisy sytuacja prawna żołnierza zawodowego w związku z uchyleniem decyzji zwalniającej go ze służby narusza konstytucyjne  prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działania organu władzy publicznej. Kwestionowane    przepisy    ograniczają   prawo    skarżących   do    pełnego wynagrodzenia   poniesionej    szkody,   wprowadzając   niczym nieuzasadnioną górną granicę odszkodowania.

Kwestionowane przepisy zdaniem skarżących stworzone w sposób chaotyczny i przypadkowy, zredagowane zostały wbrew zasadzie poprawnej legislacji oraz z naruszeniem zasady równości wobec prawa i związanej z nią bezpośrednio zasady niedyskryminacji. Podobnej bowiem regulacji nie zawierają żadne inne przepisy dotyczące funkcjonariuszy służb mundurowych ani osób zatrudnionych w ramach stosunków pracowniczych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.