Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość zasiłku rodzinnego. K 28/11

20 grudnia 2012 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wysokości zasiłku rodzinnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 11a ust. 3 oraz art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w części ograniczającej wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do - odpowiednio - kwoty 340,00 zł na wszystkie dzieci oraz zwiększenia tego dodatku do kwoty 160,00 zł na wszystkie dzieci niepełnosprawne z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i art. 2 konstytucji, 
- art. 11a ust. 4 powyższej ustawy w części ograniczającej wysokość zwiększenia tego dodatku do kwoty 160,00 zł na wszystkie dzieci niepełnosprawne z art. 69 konstytucji oraz z art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, okoliczność, że art. 11a ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych ustala kwotę dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 170  zł miesięcznie, a na dwoje i więcej dzieci na 340 zł oznacza, że dodatek nie przysługuje na trzecie i dalsze dziecko osoby samotnie je wychowującej. W ocenie Rzecznika, sformułowane w art. 11a ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych przesłanki uprawnień do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka naruszają zasadę równości oraz są niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej. Przepis ten narusza również art. 71 ust. 1 konstytucji proklamujący prawo pomocy dla rodzin wielodzietnych ze strony władz publicznych.

Z tych samych przyczyn wnioskodawca zarzuca niezgodność art. 11a ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych z art. 32 ust. 1 konstytucji, art. 71 ust. 1 konstytucji i wynikającą z art. 2 konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej. Ponadto, zdaniem Rzecznika art. 11a ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych narusza zasadę pomocy państwa na rzecz osób niepełnosprawnych wyrażoną w art. 69 konstytucji. Z uwagi na przewidzianą w tym przepisie maksymalną kwotę zwiększenia dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego trzecie i następne niepełnosprawne dzieci w rodzinie są pozbawione pomocy państwa. Ponadto, w ocenie wnioskodawcy, art. 11a ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozbawiając osobę samotnie wychowującą dzieci możliwości otrzymania zwiększonego dodatku na trzecie i następne niepełnosprawne dziecko w rodzinie narusza art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Stanisław Biernat.