Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie cywilne; nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku. P 7/09

25 stycznia 2011 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział I Cywilny dotyczące nadania mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe w związku z art. 244 § 1 i 252 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, 20, 32 ust. 1 zdanie 1 i art. 76 konstytucji w zakresie, w jakim nadaje moc dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w postępowaniu cywilnym.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem księgi rachunkowe banków i wyciągi z tych ksiąg oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku mają moc prawną dokumentów urzędowych. Z art. 244 k.p.c. wynika z kolei, że dokumenty urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Przepis art. 252 k.p.c. stanowi natomiast, że strona, która zaprzecza prawdziwości tego typu dokumentu albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia są niezgodne z prawdą, powinna okoliczność tę udowodnić.

W ocenie sądu pytającego w przypadku sporu konsumenta z przedsiębiorcą ustawodawca w zasadniczy sposób umacnia pozycję przedsiębiorcy.  Przeciwnik banku w sporze, w którym bank posługuje się wyciągiem z ksiąg rachunkowych zobowiązany jest do przeprowadzenia dowodu negatywnego. Powinien bowiem wykazać, że umowy nie zawierał albo, że w jej ramach nie pobrał z banku określonych środków. Jest to niezgodne  zarówno  z  konstytucyjną zasadą równości  jak i zasadą ochrony  konsumentów w  sporach i kontaktach z przedsiębiorcami.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.