Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych. P 8/08

25 stycznia 2011 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie Wydział I Cywilny dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 57 ust. 3 w związku z art. 59 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku - Prawo pocztowe wprowadzający ograniczenie odpowiedzialności operatora publicznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej, nie będące równocześnie czynem niedozwolonym, jedynie do zakresu określonego tą ustawą - z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 2 i 3 konstytucji.

Na gruncie prawa pocztowego mamy do czynienia ze znaczącym ograniczeniem prawa do dochodzenia roszczenia w stosunku do operatora publicznego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  powszechnej   usługi   pocztowej,   polegającego   w szczególności  na wadliwej realizacji przekazu pocztowego.

Kwestionowany przepis różnicuje sytuację prawną osób korzystających z usług pocztowych w zależności od tego, kto jest usługodawcą. Kiedy przyjmującym zlecenie jest operator inny niż publiczny, to odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi umożliwi pełną kompensację powstałej u usługobiorcy szkody. Natomiast w przypadku, gdy podmiotem przyjmującym zlecenie jest operator publiczny wtedy odpowiedzialność takiego podmiotu jest wyraźnie ograniczona. Mamy tu zatem do czynienia z uprzywilejowaniem pozycji operatora publicznego co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.