Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych. P 8/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Tarnowie Wydział I Cywilny

Czy art. 57 ust. 3 w związku z art. 59 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku - Prawo pocztowe wprowadzający ograniczenie odpowiedzialności operatora publicznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej, nie będące równocześnie czynem niedozwolonym, jedynie do zakresu określonego tą ustawą - jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP;