Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepis obligujący sąd do zarządzenia wykonania kary, w związku z popełnieniem przez skazanego, w okresie próby, przestępstwa podobnego i skazania go na karę pozbawienia wolności. P 6/10

5 kwietnia 2011 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Złotoryi, Wydział II Karny dotyczące przepisu obligującego sąd do zarządzenia wykonania kary, w związku z popełnieniem przez skazanego, w okresie próby, przestępstwa podobnego i skazania go na karę pozbawienia wolności.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 75 § 1 ustawy z dnia 8 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 ust. 1 konstytucji oraz zasadą sprawiedliwości społecznej zawartą w art. 2 konstytucji.

Józef S. został dwukrotnie skazany za występki, polegające na jeździe rowerem w stanie nietrzeźwości. Wymierzono mu za to dwukrotnie karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Drugie przestępstwo było w rozumieniu art. 115§3 k. k. podobne do poprzedniego i zostało popełnione w okresie próby. W związku z tym, sąd rejonowy z urzędu, wszczął wobec Józefa S. postępowanie wykonawcze, w przedmiocie zarządzenia wobec niego wykonania kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na kolejnym posiedzeniu sądu ustalono, że skazany obecnie nie łamie porządku prawnego. Zaniechał nadużywania alkoholu. Podjął leczenie odwykowe przeciwalkoholowe. Posiada dobrą opinię środowiskową. Skazany jednak został na podstawie kwestionowanego przepisu, który obliguje sąd do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności.

W ocenie sądu pytającego istnieją wątpliwości, czy  kwestionowany przepis nakazujący sądowi zarządzenie wykonania kary,  jest zgodny z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości. W odniesieniu do innych osób należących do tej samej kategorii skazanych, którzy w okresie próby popełnili także przestępstwa - podobne lub niepodobne - i zostali za nie skazani, sąd orzekając na podstawie art. 75 § 2 k.k. ma możliwość swobodnej oceny celowości zarządzenia wykonania kary. Jest to wynikiem zawartego w tych przepisach niesprawiedliwego zróżnicowania przez ustawodawcę sytuacji prawnej skazanych. Zdaniem sądu pytającego w przypadku kwestionowanego przepisu ustawodawca całkowicie pozbawił sąd  swobody orzekania. Nie określił granic tej swobody, a w to miejsce nakazał sądowi wydać orzeczenie o zarządzeniu wykonania kary.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Stanisław Biernat.