Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady utraty prawa do wynagrodzenia przez nadzorcę sądowego i zarządcę. P 110/08

5 maja 2011 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych dotyczące zasad utraty prawa do wynagrodzenia przez nadzorcę sądowego i zarządcę.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 164 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze z art. 2 i art. 64 ust. 1 konstytucji  w związku z art. 1 pkt. 2 oraz art. 4 pkt. 2 Europejskiej Karty Społecznej, w szczególności czy nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego oraz ochrony praw majątkowych.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem nadzorca sądowy i zarządca tracą prawo do wynagrodzenia i do zwrotu wydatków, jeżeli nie zażądają ich przed upływem terminów do wniesienia zarzutów na układ, a gdy odwołanie nadzorcy sądowego i zarządcy nastąpiło wcześniej - jeżeli nie zażądali ich w terminie tygodnia od dnia doręczenia im postanowienia o odwołaniu. Zdaniem sądu pytającego zarządca utracił prawo do wynagrodzenia, gdyż złożył wniosek po upływie tygodniowego termin do wniesienia zarzutów na układ.

Sąd pytający ma wątpliwości, czy zastosowane w kwestionowanym przepisie rozwiązanie nie wykracza poza swobodę legislacyjną w ten sposób, iż narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego i w sposób nieuzasadniony ogranicza prawo majątkowe obywateli tj. prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę.  Jakkolwiek nadzorca sądowy i zarządca nie jest pracownikiem w rozumieniu przepisów prawa pracy, to wykonuje pracę zarobkową, która objęta jest ochroną na podstawie Europejskiej Karty Społecznej. Rozwiązanie przyjęte w kwestionowanym przepisie narusza prawo do zarobkowania oraz do godnego wynagrodzenia za pracę.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.