Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady utraty prawa do wynagrodzenia przez nadzorcę sądowego i zarządcę. P 110/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy

Czy art. 164 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 1 pkt 2 oraz art. 4 pkt 2 Europejskiej Karty Społecznej, w szczególności czy nie narusza zasady demokratycznego państwa prawa oraz ochrony praw majątkowych;