Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny. K 10/09

13 lipca 2011 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna w pełnym składzie połączone wnioski: Rady Miejskiej w Polkowicach, Rady Miejskiej w Lubinie, Rady Gminy Jerzmanowa, Rady Gminy w Radwanicach oraz Rady Gminy Lubin dotyczące zasad ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 84 ust. 1-7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze z art. 2, art. 7 oraz art. 167 ust. 1 i 2 konstytucji;
2) art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 w związku z art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji.

Kwestionowane przepisy dotyczą ustanowionej w art. 84 ustawy Prawo geologiczne i górnicze konstrukcji opłaty eksploatacyjnej, jaką winien uiszczać przedsiębiorca wydobywający kopalinę. Zgodnie z art. 86 ust. 1 powyższej ustawy, opłata eksploatacyjna stanowi w 60 % dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej są więc dochodem budżetu gminy i jako takie planowane są w tych budżetach z jednoczesnym ich przeznaczeniem na finansowanie określonych zadań gminy.

Wskazany w kwestionowanych przepisach sposób ustalania opłaty eksploatacyjnej zdaniem wnioskodawców narusza zasadę odpowiedniego władztwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego, łącznie z zasadą uzależniającą zmiany w podziale dochodów publicznych od zmian w zakresie zadań i kompetencji tych jednostek.

Zdaniem wnioskodawców główną przyczyną błędnego ukształtowania praktyki w ustalaniu podstawy wymiaru oraz wyliczaniu kwoty należnej opłaty eksploatacyjnej, opartej na dowolnej wykładni użytego pojęcia "wydobytej kopaliny", jest brak dostatecznej precyzji ustawowej regulacji dotyczącej sposobu ustalania opłaty zawartej w art. 84 ust. 1 - 7 ustawy. Brak precyzji,  gdy chodzi o element zasadniczy dla konstrukcji daniny publicznej, jakim jest ścisłe określenie jej podstawy wymiaru narusza zasadę określoności przepisów prawnych.

Zgodnie z kwestionowanymi przepisami opłata eksploatacyjna, jako świadczenie publiczne, musi być określona przez ustawę. Ponadto jako świadczenie publiczne będące daniną publiczną, w części stanowiącej dochód gminy, w świetle art. 217 w zw. z art. 167 konstytucji, poddana jest rygorom dotyczącym określenia jej podstawowych  elementów w drodze ustawy.  Dotyczy  to  w  szczególności podstawy   ustalania   opłaty   oraz   podstawy   jej   wymiaru  jako elementu przedmiotu daniny, a także rodzaju stawki i zasad jej ustalania. Zdaniem wnioskodawców art. 84 ust. 4 ustawy poprzez zawarte w nim upoważnienia dla Rady Ministrów zawiera przekazanie do regulacji przez akt wykonawczy stawek opłaty eksploatacyjnej, a więc materii zastrzeżonej do regulacji ustawowej, zaś sam sposób konstruowania owej stawki nie został określony co jest sprzeczne z art. 217 konstytucji. Narusza to również art. 92 konstytucji, przewidujący obowiązek określenia w upoważnieniu zakresu spraw przekazanych do uregulowania przez rozporządzenie.

 Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Tuleja.