Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie administracyjne; prawo do zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji. SK 3/11

6 grudnia 2011 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Mirosława D. dotyczącą postępowania administracyjnego (prawo do zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 127 § 3 i art. 140 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego z art. 2 w związku z art. 78 konstytucji.

Szef ABW odwołał skarżącego z zajmowanego stanowiska i przeniósł go do swej dyspozycji. W związku z upływem dwunastomiesięcznego okresu pozostawania w dyspozycji szefa ABW, organ ten zwrócił się do skarżącego z propozycją przeniesienia na inne stanowisko służbowe. Z uwagi na nieustosunkowanie się do przedstawionej propozycji, szef ABW zwolnił skarżącego ze służby. Po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - szef ABW utrzymał w mocy swój wcześniejszy rozkaz. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na rozstrzygnięcia szefa ABW. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że szef ABW przenosi funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji na wskazane stanowisko, przy czym "może to być zarówno to samo stanowisko służbowe, które funkcjonariusz zajmował przed odwołaniem, jak i stanowisko wyższe, albo równorzędne bądź niższe". Skarżący wystąpił ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą sąd ten oddalił.

Kwestionowany przepis zdaniem skarżącego prowadzi do uszczuplenia prawa do zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji. Wszelkie postępowania prowadzone przez organy władzy publicznej w celu rozstrzygnięcia indywidualnych spraw, winny odpowiadać standardom sprawiedliwości proceduralnej. Kluczowym jej elementem jest prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Decyzja administracyjna nie powinna być dwukrotnie weryfikowana przez osoby, które brały udział w jej wydaniu, gdyż może to negatywnie wpływać na zaufanie obywateli do działań administracji publicznej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Rymar.