Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wyliczania i przyznawania emerytur z FUS osobom mającym ustalone prawo do emerytury wojskowej lub policyjnej SK 41/07

19 stycznia 2010 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne Zdzisława P. i Włodzimierza S. dotyczące zasad wyliczania i przyznawania emerytur z FUS osobom mającym ustalone prawo do emerytury wojskowej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2 i 32 w związku z art. 67 ust. 1 konstytucji.

Zdzisław P. wniósł odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania mu prawa do emerytury w oparciu o przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS.  W uzasadnieniu podniósł, że organ emerytalny pominął część przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 powyższej ustawy, istotną dla ustalania prawa do emerytury. Według skarżącego przy ustalaniu prawa do emerytury posiadał on wystarczający okres służby wojskowej, gwarantujący mu największy wymiar świadczenia. Sąd pierwszej instancji oddalił odwołanie. Skarżącemu doliczone zostały bowiem do wojskowej wysługi emerytalnej lata pracy i nauki sprzed wcielenia do służby wojskowej, a staż pracy nie dawał prawa do nabycia emerytury. Sąd drugiej instancji oddalił apelację stwierdzając, że skarżący nie spełnił warunku stażowego do przyznania emerytury.

Włodzimierz S. od 1985 roku pobierał emeryturę milicyjną (aktualnie policyjną). Po przejściu na emeryturę zatrudnił się w PLL LOT, gdzie pobierał wynagrodzenie kilkakrotnie przewyższające średnie miesięczne wynagrodzenie w kraju. Gwarantowało to wysokie świadczenia rentowe i emerytalne z tytułu tego zatrudnienia. Skarżący w razie niezdolności do pracy na skutek choroby lub inwalidztwa albo osiągnięcia wieku emerytalnego mógł liczyć na możliwość wyboru korzystniejszego świadczenia zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami. Po zawale serca skarżącego, ZUS odmówił mu przyznania renty powołując się na prawa skarżącego do emerytury policyjnej. Stanowisko to podzieliły sądy pierwszej i drugiej instancji.

Zaskarżone przepisy  ustawy o emeryturach i rentach z FUS naruszają, zdaniem skarżących, konstytucyjne prawo do równego traktowania przez władze publiczne i zasadą równości wobec prawa. Stosowanie ich pozbawia osoby mające ustalone prawo do emerytury wojskowej czy policyjnej, a także osoby nie pozostające w służbie na dzień wejścia w życie ustawy, prawa do przyznania emerytury w oparciu o przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Prowadzą również do odebrania prawa wyboru korzystniejszego świadczenia. Przepisy te naruszają zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę ochrony praw nabytych.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, sprawozdawcą będzie sędzia TK Andrzej Rzepliński.