Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie wysokości subwencji przysługującej partiom politycznym z budżetu państwa. Kp 6/09

20 stycznia 2010 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ograniczenia wysokości subwencji przysługującej partiom politycznym z budżetu państwa.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 11 ust. 1 konstytucji, w zakresie, w jakim z naruszeniem zasad bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa, ochrony praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku, w okresie roku budżetowego, w czasie trwania kadencji Sejmu, ogranicza wysokość subwencji przysługującej partiom politycznym z budżetu państwa;
2) art. 10 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 konstytucji, w zakresie przyzwoitej legislacji (naruszenie zasady odpowiedniej vacatio legis).

Kwestionowana ustawa w art. 8 ogranicza w okresie roku budżetowego na czas określony wysokość rocznej subwencji przysługującej partii politycznej albo koalicji wyborczej z budżetu państwa. Wskutek uchwalenia kwestionowanej ustawy wydatki budżetu państwa zostaną ograniczone. Zdaniem wnioskodawcy, zamieszczenie przepisów o partiach politycznych w rozdziale I konstytucji świadczy o randze, jaką ustrojodawca nadaje partiom politycznym. Odejście od określonych zasad subwencjonowania i ograniczenie wysokości subwencji w okresie roku budżetowego jest naruszeniem zasady zaufania do państwa.

Art. 10 kwestionowanej ustawy stanowi o jej wejściu w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zdaniem wnioskodawcy ustawodawca nie podjął niezbędnych działań mających na celu zapewnienie partiom politycznym warunków do przystosowania się do nowej regulacji. Partie polityczne realizując cele statutowe ze świadomością niezmienności wysokości subwencji, podjęły działania wymagające poniesienia określonych kosztów. Zmiana zasad subwencjonowania dokonana w trakcie trwania kadencji oraz dodatkowo w roku budżetowym narusza zasadę należytego zabezpieczenia "interesów w toku".

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Biernat.