Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawowe określenie odpowiedzialności karnej. SK 52/08

9 czerwca 2010 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Henryka H. dotyczącą ustawowego określenia odpowiedzialności karnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 42 ust. 1 konstytucji.

Henryk H. został skazany wyrokiem sądu rejonowego utrzymanym przez sąd okręgowy na karę grzywny oraz orzeczono wobec niego zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji rządowej przez rok. Podstawą rozstrzygnięcia był kwestionowany przepis, który określa tzw. przestępstwo urzędnicze, polegające na nadużyciu uprawnień lub przekroczeniu obowiązków funkcjonariusza publicznego. Aby przypisać sprawcy odpowiedzialność trzeba ustalić podstawę oraz zakres jego uprawnień. Jak wskazuje skarżący przyjmuje się, że zakres obowiązków funkcjonariusza publicznego na określonym stanowisku wyznaczają akty prawa powszechnie obowiązującego, a także uregulowania zawarte w wewnętrznych regulaminach, instrukcjach itp. Przepisy karne są redagowane w różny sposób. Obok przepisów ustawowych, które w sposób wyczerpujący i precyzyjny określają wszystkie znamiona czynu zabronionego, ustawodawca zamieszcza tzw. blankietowe. Przepisy takie wskazują czyn zabroniony, ale nie określają wystarczająco jego znamion. W sposób wyraźny lub ukryty odsyłają do regulacji zamieszczonej w innym akcie normatywnym. Zdaniem skarżącego właśnie kwestionowany przepis nie określa wystarczająco znamion czynu zabronionego i jest przepisem blankietowym, co narusza konstytucję.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Andrzej Rzepliński.