Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Kp 9/09

14 lipca 2010 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 1 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 2 ustawy z dnia 18 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z art. 2 konstytucji.

Kwestionowane przepisy zmieniają ustawę o obrocie instrumentami finansowymi poprzez uchylenie art. 23 ust. 4 tej ustawy. W myśl tego artykułu akcje spółki prowadzącej giełdę nie dają prawa do dywidendy w okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem większościowym. Nowelizacja uchyla także art. 46 ust. 4 zmienianej ustawy, a zatem przepis pozbawiający akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych prawa do dywidendy.

Zdaniem wnioskodawcy wejście w życie kwestionowanej ustawy spowoduje uchylenie przepisów  nieistniejących w całości lub w części. Dopuszczenie do takiego chaosu legislacyjnego świadczy o wysokim stopniu niestaranności ustawodawcy i stanowi istotne naruszenie zasad przyzwoitej legislacji.

W ocenie wnioskodawcy ustawodawca nie powinien w sposób oczywisty lekceważyć podstawowych reguł dotyczących tworzenia prawa poprzez wprowadzenie do systemu prawnego norm nakazujących zmianę brzmienia przepisów nieistniejących. Takie działanie ustawodawcy stwarzać może uzasadnioną wątpliwość adresatów danej normy co do jej treści, a nawet co do kwestii jej istnienia bądź nieistnienia.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.