Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sądowoadministracyjna kontrola orzeczeń polskiego związku sportowego w sprawie udzielania licencji na dany sezon rozgrywkowy. P 10/10

19 października 2010 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące sądowo-administracyjnej kontroli orzeczeń polskiego związku sportowego w sprawie udzielania licencji na dany sezon rozgrywkowy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 173 oraz art.184 i art. 31 ust. 1-3 konstytucji.

Łódzki Klub Sportowy złożył skargę na decyzję komisji odwoławczej ds. licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, mocą której komisja ta odmówiła ŁKS wydania licencji uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach ekstraklasy w sezonie 2009/2010. Powyższą decyzją komisja odwoławcza utrzymała w mocy uchwałę komisji ds. licencji klubowych PZPN odmawiającej ŁKS wydania licencji. W uzasadnieniu komisja ds. licencji klubowych wskazała, że klub nie spełnia warunków zawartych w podręczniku licencyjnym PZPN, a braki formalne i merytoryczne wniosku takie jak: nieprzygotowanie stadionu oraz nieudokumentowanie realizacji prognozy finansowej na sezon 2009/2010, nie zostały usunięte pomimo wezwania. Skutkiem tych orzeczeń była degradacja klubu ŁKS do I Ligi. ŁKS złożył odwołanie. Komisja odwoławcza ds. licencji klubowych rozpatrując je zniosła zastrzeżenia w obszarze kryteriów infrastruktury. Odnosząc się natomiast do drugiego braku - kryterium finansowego stwierdziła, że klub nie przedłożył wiarygodnych dokumentów niezbędnych do spełnienia warunków licencyjnych. ŁKS złożył skargę do WSA.

Istota rozgrywek ligowych polega na urządzeniu corocznego cyklu meczów w dyscyplinach drużynowych, prowadzonego według modelu dwurundowego w celu wyłonienia najlepszej drużyny w kraju lub w danym regionie. Dlatego też każdy polski związek sportowy działający w zakresie dyscypliny drużynowej zobligowany jest do wypracowania sprawnych rozwiązań umożliwiających cykliczne rozpoczynanie i kończenie rozgrywek ligowych.

Zdaniem pytającego sądu realizacji takiego obowiązku sprzeciwia się kwestionowany przepis, który wprowadza sądowo-administracyjną kontrolę orzeczeń polskiego związku sportowego w przedmiocie udzielenia poszczególnym klubom sportowym licencji na dany sezon rozgrywkowy. Z samego założenia dwuinstancyjna kontrola tego typu, przy braku wprowadzenia przez polskiego ustawodawcę swego rodzaju przyspieszonego trybu rozpoznania spraw, pozostaje nieefektywna. Nie można bowiem oczekiwać od sądów administracyjnych wydania rozstrzygnięć w terminie narzuconym ze względu na specyfikę rozgrywek ligowych, tj. zakończenia przedmiotowej kontroli zawsze przed ściśle określonym terminem ich rozpoczęcia.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.