Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego przez ubezpieczonych podlegających z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. P 86/08

16 listopada 2010 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad nabywania prawa do zasiłku chorobowego przez ubezpieczonych podlegających z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie, w jakim umożliwia nabycie prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczania chorobowego przez ubezpieczonego podlegającego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, po dłuższym okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, aniżeli w przypadku ubezpieczonych podlegających obowiązkowo temuż ubezpieczeniu, z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 konstytucji.

Kwestionowany przepis stanowi, iż ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego -jeśli jest ubezpieczony dobrowolnie. Z kolei pkt 1 powyższego przepisu stanowi, iż ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Zdaniem sądu pytającego, zarówno osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniem chorobowym, jak i osoby objęte tym ubezpieczeniem dobrowolnie stanowią jedną grupę, posiadającą wspólną cechę istotną, jaką jest posiadanie statusu ubezpieczonego, objętego ubezpieczeniem w razie choroby i macierzyństwa. Zróżnicowanie zaś uprawnień w zakresie świadczeń z tego ubezpieczenia w oparciu o kryterium związane z obowiązkowym bądź dobrowolnym objęciem ubezpieczeniem chorobowym jest dowolne i przypadkowe.

Zarówno osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniem chorobowym jak i osoby prowadzące pozarolniczą działalność objęte dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym uiszczają składkę na to ubezpieczenie. Finansowanie składki osób objętych obowiązkowo ubezpieczeniem, jak i dobrowolnie następuje w całości ze środków samych ubezpieczonych. Różnicowanie okresu wyczekiwania na nabycie prawa do zasiłku chorobowego, w ocenie sądu pytającego jest niezgodne z konstytucyjnymi zasadami równego traktowania przez władze publiczne oraz sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.