Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wypłaty gminom przez PFRON rekompensat za utracone dochody z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. U 2/08

8 stycznia 2009 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dotyczący wypłaty gminom przez PFRON rekompensat za utracone dochody z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z:
- art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zakwestionowała przepis rozporządzenia w myśl którego gmina, która nie złoży wniosku w określonym przepisami terminie, zwraca otrzymaną kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek Funduszu. W przypadku nie dokonania zwrotu otrzymanej przez gminę kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień, Prezes Zarządu Funduszu wezwie do zwrotu tej kwoty. W takiej sytuacji znalazło się miasto Gorzów Wielkopolski, które nie złożyło w terminie wniosku o wypłatę rekompensaty z tytułu utraconych dochodów. Prezes Zarządu PFRON poinformował Radę Miasta o konieczności zwrotu kwoty 680.657,00 zł. wraz odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej. Prezydent Miasta wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku. Prezes Zarządu PFRON uznając, że termin do składania wniosków jest terminem prekluzyjnym tj. nieprzywracalnym, postępowanie umorzył. Rozpatrujący odwołanie Minister Pracy i Polityki Społecznej stwierdził, iż miasto utraciło prawo rekompensaty, a organ I instancji słusznie umorzył postępowanie o przywrócenie terminu. Rada Miasta zaskarżyła tę decyzję zarzucając Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej błędne przyjęcie, iż terminy składania wniosków o wypłatę rekompensaty przewidziane w rozporządzeniu są terminami materialnoprawnymi, skutkującymi wygaśnięciem prawa do rekompensaty. Wojewódzki sąd administracyjny uznał decyzję za zgodną z prawem. Rada Miasta wniosła skargę konstytucyjną. Zdaniem wnioskodawcy przepis upoważniający do wydania rozporządzenia zawarty w art. 47 ust. 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie upoważnił ministra właściwego do zabezpieczenia społecznego do nałożenia na gminę sankcji w postaci odmowy wypłaty rekompensaty za utracone dochody z tytułu zastosowanych zwolnień z podatku należnego gminie, a tym bardziej do zwrotu już wypłaconej części rekompensaty wraz z odsetkami. Minister określając dodatkowo, w sposób dowolny i niejednoznaczny, sankcje prawne tj. utratę dochodów własnych na skutek zrealizowania przez gminy ustawowego obowiązku zwolnienia z podatków przekroczył zakres ustawowego upoważnienia.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.