Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność komornika za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności SK 34/07

24 lutego 2009 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Artura Z. dotyczącą odpowiedzialności komornika za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu pierwotnym o treści: "Komornik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności" z art. 2, art. 64 ust. 2, art. 77 ust. 1, art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 konstytucji.

Skarżący Artur Z., komornik sądowy na wniosek wierzyciela wszczął w maju 2003 roku egzekucję przeciwko masie upadłościowej spółdzielni rolniczej. Wierzyciel do wniosku egzekucyjnego dołączył wyrok wydany przeciwko tej spółdzielni. Sąd okręgowy dokonał wykładni wyroku stwierdzając, że zobowiązanym do zwrotu świadczenia jest masa upadłościowa spółdzielni. Komornik wyegzekwował od spółdzielni część świadczenia. Dłużnik - spółdzielnia - zaskarżył czynności komornika. Sąd egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu niedopuszczalności egzekucji. Następnie syndyk masy upadłościowej spółdzielni wystąpił przeciwko komornikowi o zwrot wyegzekwowanego świadczenia. Sąd apelacyjny uznał, że czynności komornika były bezprawne i zasądził zwrot pieniędzy wraz z odsetkami. Zdaniem skarżącego kwestionowany przepis stanowiący, że komornik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności od początku budził wątpliwości interpretacyjne. Spory na temat wykładni wskazują na jego niekonstytucyjność ze względu na niejasność. Ponadto gdyby uznać, jak uczynił to sąd apelacyjny, iż komornika powinno obciążać ryzyko i obowiązek naprawienia szkody, to taka regulacja godzi w zasady: demokratycznego państwa prawnego oraz ochrony praw majątkowych. Kwestionowany przepis nierówno traktuje też podmioty wykonujące zleconą w drodze ustawy władzę publiczną. Przepis reguluje zakres odpowiedzialności komornika jako znacznie szerszy niż notariusza, a takie zróżnicowanie nie znajduje uzasadnienia.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.