Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zwrotu przez funkcjonariusza celnego równowartości umundurowania w przypadku zakończenia służby. P 53/08

7 kwietnia 2009 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności par. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych z art. 92 ust. 1 konstytucji i z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej.

Przed pytającym sądem izba celna dochodzi od dwojga pozwanych zwrotu równowartości umundurowania wydanego w toku służby. Po jej zakończeniu okres zużycia elementów umundurowania jeszcze nie minął. W tej sytuacji izba celna wystąpiła o zwrot równowartości umundurowania po uwzględnieniu zmniejszenia wartości na skutek częściowego zużycia. Wobec odmowy zapłaty izba celna złożyła pozew w sądzie powołując się na kwestionowany przepis. Stanowi on, że w przypadku zwolnienia ze służby albo przekształcenia stosunku służbowego przed upływem okresu używalności składników umundurowania, funkcjonariusz zatrzymuje te składniki na własność zwracając zmniejszoną równowartość. W toku postępowania pozwani zakwestionowali zgodność tego przepisu z upoważnieniem dla ministra finansów zawartym w ustawie o Służbie Celnej . Upoważnienie ustawowe wskazuje jedynie, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi szczegółowe zasady przydziału umundurowania, a także m.in., okresy zużycia, wzory, kolory, sposób noszenia. Natomiast przepis ten, zdaniem pytającego sądu, nie zawiera żadnych zapisów umożliwiających uregulowanie przez ministra w drodze rozporządzenia kwestii zwrotu przez funkcjonariusza celnego równowartości umundurowania w przypadku zakończenia służby przed upływem okresu używalności. Kwestia ta w ogóle nie została wymieniona w ustawie o służbie celnej jako podlegająca uregulowaniu w drodze rozporządzenia. W ustawie brak jest jakichkolwiek wytycznych dotyczących ustalania zasad obciążenia funkcjonariuszy celnych z tytułu zużycia przyznanego im umundurowania w razie zakończenia służby.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.