Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepisy regulujące zasady przechowywania pojazdów usuniętych z dróg. SK 54/08

25 maja 2009 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego "Polmozbyt Szczecin" sp. z o.o. dotyczącą przepisów regulujących zasady przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 130a ust. 5c, 5d, 5e, 6, 7 i 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 2, art. 7, art. 22, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem "Polmozbyt Szczecin" sp. z o.o., zawarto kilkadziesiąt umów przechowania, na mocy których spółka zobowiązała się względem Skarbu Państwa do utrzymywania w stanie niepogorszonym samochodów oraz motocykli i ich wydania w każdym czasie na żądanie Skarbu Państwa. Skarb Państwa natomiast zobowiązał się do uiszczenia na rzecz spółki wynagrodzenia za przechowywane pojazdy według obowiązujących w "Polmozbyt Szczecin" sp. z o.o. stawek. Na potwierdzenie wykonanych umów przechowania powódka wystawiała i doręczała Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie faktury VAT. W odpowiedzi przedstawiciele Komendy wskazali, iż nie znaleźli merytorycznych przesłanek do uznania roszczenia powódki. Sądy I i II Instancji stwierdziły, ze nie sposób uznać, ażeby między stronami procesu została zawarta umowa przechowania. Podstawą prawną czynności funkcjonariuszy Policji, polegających na wydawaniu dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi i przyjęcia go na parking "Polmozbyt Szczecin" sp. z o.o., były przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz uchwała Rady Miejskiej w Szczecinie i zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina, na których treść żadna ze stron nie miała wpływu.

Zdaniem spółki zaskarżone przepisy nie określają, kto i w jaki sposób ma pokryć opłaty za przechowywanie usuniętych z dróg pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym i ewentualnie, w jakim postępowaniu podmiot prowadzący parking strzeżony powinien wystąpić z roszczeniem o zapłatę tych opłat.

Niejasny rodzaj stosunków prawnych pomiędzy podmiotem prowadzącym parking, Skarbem Państwa i właścicielem pojazdu ułatwia możliwość rozmaitej kwalifikacji prawnej tych stosunków i przypisanie im odmiennych reżimów prawnych.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.