Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nałożenie na podatnika obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu celnego sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych P 58/07

26 maja 2009 r. o godz. 13.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące nałożenia na podatnika obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu celnego sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności par. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym i z art. 92 ust. 1 oraz art. 2 i art. 217 konstytucji;

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. WSA oddalił zażalenie spółki z.o.o na decyzję dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie prawa podatkowego. Dyrektor Izby Celnej zaskarżoną decyzją, utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej, uznające stanowisko zawarte w zapytaniu spółki za nieprawidłowe. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisu dotyczącego obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu celnego wzoru oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych. Zdaniem spółki obowiązek ten został nałożony bez upoważnienia ustawowego. Nadto stwierdziła, że kwestionowany przepis rozporządzenia Ministra Finansów jest na tyle niejasny, że nie ma możliwości prawidłowego stosowania. Naczelnik Urzędu Celnego nie zgodził się z taką argumentacją i uznał stanowisko spółki na nieprawidłowe.

Zdaniem pytającego Naczelnego Sądu Administracyjnego Minister Finansów w rozporządzeniu nałożył na podatników podatku akcyzowego nowe obowiązki. W upoważnieniu do wydania rozporządzenia zawartego w ustawie o podatku akcyzowym nie nałożono na podatnika obowiązku uzgodnienia z naczelnikiem urzędu celnego sposobu prowadzenia ewidencji i konieczności uzyskiwania pisemnego zatwierdzenia ewidencji. W związku z tym NSA powziął wątpliwości, czy rozporządzenie jest zgodne z powyższą ustawą i konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.