Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania prawa do opłat egzekucyjnych zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem lub śmiercią komornika. SK 5/09

16 czerwca 2009 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Grzegorza B. dotyczącą zasad ustalania prawa do opłat egzekucyjnych zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem lub śmiercią komornika.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 63 ust. 5 w związku z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 oraz art. 2 konstytucji.

Skarżący podnosi, że na skutek wyroków sądów odmówiono mu prawa do opłaty egzekucyjnej, którą ustalił prawomocnym postanowieniem w czasie, gdy pełnił funkcję zastępcy komornika. Opłata została przekazana na konto nowego komornika już po odwołaniu skarżącego z funkcji zastępcy komornika. Tym samym sądy odmówiły skarżącemu ochrony prawa do wynagrodzenia, za wykonane czynności egzekucyjne, które doprowadziły do skutecznego zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Zdaniem skarżącego komornik oraz zastępca komornika ustanowiony w razie odwołania lub śmierci komornika prowadzą działalność egzekucyjną, na którą składają się takie same czynności. Na własny rachunek i na własne ryzyko pokrywają jednakowe w obu przypadkach koszty tej działalności, co uzasadnia równe traktowanie w zakresie opłat egzekucyjnych. Aktualne brzmienie kwestionowanego przepisu stawia zastępcę komornika w sytuacji niejako podwójnie niekorzystnej. Nie otrzyma on opłat prawomocnie ustalonych przez zmarłego lub odwołanego komornika, nawet jeżeli zostaną pobrane już w czasie jego urzędowania jako zastępcy komornika. Nie otrzyma też opłat prawomocnie przez siebie ustalonych, które nie zostały w czasie jego urzędowania pobrane lub ściągnięte - kwoty te przypadną nowemu komornikowi. Jest to odstępstwo od zasady równego traktowania podmiotów wobec prawa i równej ochrony praw podmiotowych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.