Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do dziedziczenia odszkodowania. SK 42/08

16 czerwca 2009 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Edwarda B. dotyczącą prawa do dziedziczenia odszkodowania.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 8 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z art. 64 konstytucji.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem od Skarbu Państwa przysługuje odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikające z wydania orzeczenia wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W razie śmierci takiej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców.

Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego dała prawo skarżącemu do wystąpienia z wnioskiem o uznanie za nieważne wyroku, którym skazano jego brata. Jednocześnie odmówiła mu - jako bratu skazanego - prawa do odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które wynikły z wydania takiego orzeczenia.

Zdanie drugie kwestionowanego przepisu, według skarżącego, jest niezgodne z konstytucją, która gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia podlegające równej dla wszystkich ochronie prawnej. Tymczasem zaskarżona część ustawy wyróżnia w sposób nieuzasadniony jedynie część krewnych - małżonka, dzieci i rodziców. Tylko tym krewnym przyznaje prawo dziedziczenia i tym samym zasadnego dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wynikłe z wydania orzeczenia uznanego następnie za nieważne.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Andrzej Rzepliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.