Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Kp 3/09

28 października 2009 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 4 w zakresie, w jakim art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego wprowadza zmiany w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego z art. 2 konstytucji,
2) art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku powyższej ustawy w zakresie, w jakim wprowadzenie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ciągu 2 dni pomija regulacje dotyczące ciszy wyborczej oraz sankcji za jej naruszenie z art. 2 konstytucji.

Z art. 2 konstytucji statuującego zasady państwa prawnego wynika konieczność stosowania odpowiedniego terminu wejścia w życie ustawy. Zdaniem wnioskodawcy, zmiany prawa wyborczego wprowadzone w okresie, w którym mają być dokonane czynności urzędowe związane z przeprowadzeniem wyborów naruszają nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis. Zdecydowanie krytycznie ocenić należy zmiany prawa wyborczego na krótko przed wyborami. Długi okres vacatio legis służy również ochronie samego ustawodawcy umożliwiając eliminację ewentualnych błędów w ustawie oraz sprzeczności w systemie prawa związanych z wejściem w życie ustawy.

Zdaniem wnioskodawcy, wejście w życie ustawy po wydaniu postanowienia o zarządzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego oznaczałoby nie tylko konieczność jego zmiany polegającej na zmianie kalendarza wyborczego. Oznaczałoby także, że w dniu urzędowego ogłoszenia przeprowadzenia w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego nie byłyby znane warunki na jakich wyborcy mogą korzystać z wprowadzonych ustawą instytucji.

W kwestionowanym art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, ustawodawca dodał w art. 10 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego przepisy, które stanowią, że glosowanie w wyborach przeprowadza się w ciągu dwóch dni, a termin głosowania określa się na dzień wolny od pracy oraz dzień go poprzedzający. Art. 10 ust. 2 powyższej ustawy stanowi, że wybory zarządza się wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy. Zdaniem wnioskodawcy, dowolność i przypadkowość wprowadzonych regulacji prawnych jest naruszeniem zasady przyzwoitej legislacji. Termin zakończenia kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego powinien odpowiadać obowiązującym w tym zakresie w polskim prawie wyborczym zasadom.

Ponadto brak uregulowania instytucji ciszy wyborczej, zdaniem wnioskodawcy, uznać należy za pominięcie legislacyjne, które jest warunkiem konstytucyjności regulacji i stanowić może podstawę rozstrzygnięcia o niezgodności z konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.