Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Abonament radiowo-telewizyjny. Kp 1/08

4 listopada 2009 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych z art. 2 i art. 213 ust. 1 konstytucji, w zakresie w jakim z naruszeniem zasad bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa, ograniczając w trakcie roku budżetowego wpływy z opłat abonamentowych, godzi w stabilność i przewidywalność realizacji misji publicznej przez jednostki radiofonii i telewizji; 
- art. 2 ust. 3 powyższej ustawy z art. 92 ust. 1 konstytucji, w zakresie w jakim upoważnienie do wydania rozporządzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji nie spełnia konstytucyjnych standardów do wydania aktu wykonawczego.

Ustawa z 13 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych do kręgu osób zwolnionych dotychczas z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych dołącza kolejne kategorie osób m.in. wszystkich emerytów, którzy ukończyli 60 lat i których emerytura nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, osoby internowane w stanie wojennym, bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę powodują nieuzasadniona ingerencję w bieżącą działalność spółek publicznych radiofonii i telewizji. Rozszerzenie zakresu zwolnień powoduje istotny ubytek z wpływów opłat abonamentowych w trakcie roku budżetowego i w konsekwencji zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu mediów publicznych. Kwestionowany art. 3 ustawy zobowiązuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do ustalenia nowego sposobu podziału wpływów z opłat abonamentowych na rok 2008, nie gwarantując równocześnie zabezpieczenia finansowego kontynuacji działań misyjnych. Zdaniem wnioskodawcy wobec zagrożenia dla prawidłowości funkcjonowania mediów publicznych jak również z powodu nieistnienia wystarczająco konkretnych założeń planowanej reformy systemowej należy uznać, że art. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 3 ustawy z 13 czerwca 2008 roku są niezgodne z konstytucją.

Kwestionowany art. 2 ust. 3 powyższej ustawy upoważnia Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do określenia w drodze rozporządzenia sposobu zwrotu opłat abonamentowych za rok 2008 osobom, które uiściły opłaty za miesiące, w których opłata była nienależna z uwzględnieniem zniżek za okres dłuższy niż miesiąc. Rozporządzenie powinno wykonywać ustawę, a zatem konkretyzować jej przepisy, a nie uzupełniać ją w sposób samoistny regulując kwestie pominięte przez ustawodawcę. Upoważnienie do wydania aktu podustawowego nie może przekazywać do uregulowania w rozporządzeniu spraw, które należą do materii ustawowej. Ustawodawca nie określił podmiotów, na których ciąży obowiązek zwrotu tych opłat. Zdaniem wnioskodawcy jest to niezgodne z konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.