Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania wysokości równoważnika pieniężnego za umundurowanie. U 1/09

10 listopada 2009 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad ustalania wysokości równoważnika pieniężnego za umundurowanie.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności załącznika nr 1 Lp. 5 oraz Lp. 7 lit. t) do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie z art. 66 ust. 3 pkt 1 oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z art. 32 w związku z art. 2 konstytucji, a także z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie kwestia wypłaty równoważników żołnierzom szeregowym nie wywoływała kontrowersji. Otrzymywali oni równoważniki w wysokości przysługującej podoficerom i niezależnie od lat pełnionej służby. Nowe brzmienie załącznika nr 1 Lp. 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej jedynie w stosunku do szeregowych zawodowych uzależnia wysokość równoważnika od okresu pełnienia służby.

Zdaniem wnioskodawcy, przepisy rozporządzenia wykraczają poza granice upoważnienia ustawowego. Są one niezgodne z konstytucją, gdyż nie zostały wydane w celu wykonania ustawy, skoro ta nie zawiera stosownego upoważnienia pozwalającego na uzależnianie w akcie wykonawczym wysokości równoważników od okresów pełnionej służby.

Regulacje zawarte w zakwestionowanej treści załącznika, zdaniem wnioskodawcy, nie służą w pełni realizacji celu ustawowego, którym jest rekompensowanie wydatków ponoszonych przez szeregowców na zakup niezbędnego umundurowania i wyekwipowania. Punktem odniesienia dla tych wydatków powinna być wartość niewydanego w naturze wyekwipowania i umundurowania, a nie lata pełnionej służby.

Zdaniem wnioskodawcy, kwestionowane regulacje prowadzą do dyskryminacji, której przyczyną jest posiadany przez żołnierza zawodowego stopień. Przepisy te są niezgodne z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.