Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady orzekania o niezdolności do służby w policji. P 61/08

23 listopada 2009 r. o godz. 10.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące zasad orzekania o niezdolności do służby w Policji.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności § 57 pkt 4 wykazu chorób i ułomności, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 roku w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zakresie, w jakim stwierdzenie u policjanta nosicielstwa wirusa HIV powoduje uznanie go za całkowicie niezdolnego do pełnienia służby, z art. 32 i art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji i art. 25 pkt c Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku.

D. M. został zwolniony ze służby w Policji na podstawie decyzji komisji lekarskiej orzekającej o jego całkowitej niezdolności do służby. Powodem decyzji był fakt, że jest on nosicielem wirusa HIV. Nosicielstwu tego wirusa, w zaskarżonym rozporządzeniu, przyporządkowano tylko jedną kategorię zdrowia - D (całkowicie niezdolny do służby), eliminując możliwość uwzględnienia przez komisję lekarską jakichkolwiek indywidualnych okoliczności.

Z ustawy o Policji wynika, że o niezdolności do służby w Policji nie decyduje sam fakt występowania określonego schorzenia lecz stopień jego zaawansowania, który decyduje o kondycji psychofizycznej badanego policjanta. Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych równoważąc zakażenie wirusem HIV z niezdolnością do służby są sprzeczne z ustawą.

Zdaniem sądu pytającego, regulacja taka może mieć źródło w chęci ochrony przed zakażeniem innych osób, z którymi styka się policjant. Istnieje jednak wiele stanowisk, na których taki funkcjonariusz może pełnić służbę bez narażenia innych osób na zakażenie. Ponadto, ustawodawca zezwala, by służbę w Policji pełniły osoby, u których stwierdzono przewlekłe schorzenia lub ułomności fizyczne albo psychiczne, nie stanowiące przeszkody do pełnienia służby na określonych stanowiskach. Powstaje wobec tego uzasadniona wątpliwość, czy sytuacja ta nie jest formą nieuzasadnionej dyskryminacji oraz naruszeniem jednakowych zasad dostępu do służby publicznej wynikających z konstytucji oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.