Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyroku sądu wyrządzający szkodę; ograniczenie prawa do sądu. SK 34/08

8 grudnia 2009 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz § 48 Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego ogłosi wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym w sprawie skargi konstytucyjnej Krystyny H. dotyczącej wyrządzającego szkodę orzeczenia sądu oraz ograniczenia prawa do sądu.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok, wydany na posiedzeniu niejawnym, w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - w zakresie w jakim niedopuszczalna jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu wyrządzającego szkodę, które stało się prawomocne przed 1 września 2004 roku - z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 konstytucji.

Skarżąca wniosła do Sądu Najwyższego skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku sądu okręgowego w sprawie o zapłatę. Jej zdaniem, z wydaniem tego wyroku wiązało się wyrządzenie jej szkody. Skarga została odrzucona ze względu na to, iż zamknięta jest (przez zaskarżony przepis) droga do stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem. Przepis ten bowiem wprowadza kryterium czasowe dla uruchamiania tej szczególnej procedury tylko w odniesieniu do orzeczeń, które uprawomocniły się przed 1 września 2004 roku. Jest to data wejścia w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny.

Prawo dochodzenia wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia sądowego jest zagwarantowane w konstytucji. Jego realizacja wymaga istnienia kompletnej sądowej procedury, której elementem będzie droga do stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem. Zdaniem skarżącej naruszenie jej konstytucyjnych praw polega na pozbawieniu jej, elementu trybu stwierdzania niezgodności orzeczenia z prawem.

Zdaniem skarżącej, od momentu wejścia w życie obowiązującej konstytucji ustawodawca powinien stworzyć odpowiednie warunki do realizacji prawa odszkodowań z art. 77 ust. 1 konstytucji. Wieloletnia zwłoka w tym zakresie i wprowadzenie drogi odszkodowawczej dopiero w 2004 roku nie oznacza zwolnienia ustawodawcy z obowiązku takiego ukształtowania przepisów międzyczasowych, aby umożliwiały one obywatelom realne skorzystanie z konstytucyjnych praw.

Przewodniczący składu orzekającego: wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, sprawozdawca: sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.