Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawa wymiaru emerytury SK 96/06

1 kwietnia 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Haliny S. dotyczącą wysokości podstawy wymiaru emerytury.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w części, w której ogranicza prawo wyboru 10 kolejnych lat do 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę z art. 32 ust. 1 oraz z art. 67 ust. 1 Konstytucji.

Skarżąca w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego 60 lat złożyła wniosek do ZUS o przyznanie emerytury. Do wniosku dołączyła częściową dokumentacje płacową, bo pozostała nie zachowała się. ZUS ustalił, że wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury wyniósł 81.99 proc. Od dej decyzji zostało wniesione odwołanie, w którym zaskarżono ten wskaźnik. Zostało ono oddalone podobnie jak późniejsza apelacja. Zgodnie z kwestionowanym przepisem emeryturę można obliczyć na podstawie kolejnych 10 lat kalendarzowych z ostatnich 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym złożono wniosek o świadczenie. Skarżąca przepracowała wprawdzie 27 lat, ale przez ostatnie 13 lat przed złożeniem wniosku była na utrzymaniu męża. Gdyby ZUS do obliczania emerytury przyjął kolejnych 10 lat z całego okresu ubezpieczenia, wtedy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósłby 117,06 proc., a emerytura byłaby wyższa o 222 zł. miesięcznie. W ten sposób zaskarżony przepis naruszył zarówno interes prawny jak i faktyczny skarżącej, gdyż sądy powołując się na niego orzekły, że sposób obliczenia wskaźnika przez ZUS jest zgodny z obowiązującym prawem. Zdaniem skarżącej ograniczenie do kolejnych 10 lat z 20 poprzedzających złożenie wniosku, powoduje nierówność wobec prawa, gdyż ubezpieczony odprowadza składki przez cały okres podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu. Żaden też przepis nie nakłada na niego obowiązku pozostania w ubezpieczeniu społecznym właśnie w okresie ostatnich 20 lat poprzedzających przejście na emeryturę.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.