Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepadek przedmiotów wykroczenia skarbowego P 26/06

15 kwietnia 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Opolu dotyczące przepadku przedmiotów wykroczenia skarbowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 137 § 3 oraz art. 138 § 6 w zw. z art. 47 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, obowiązującym od dnia 17 grudnia 2005 roku, z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Do pytającego sądu wpłynął wniosek urzędu celnego o orzeczenie przepadku przedmiotu wykroczenia skarbowego, którego popełnienie zostało w drodze mandatu karnego przypisane skazanemu M.H. W uzasadnieniu podkreślono, że M.H. za popełnienie wykroczenia skarbowego został już ukarany grzywną. Zdaniem pytającego sądu wnioskowane przez oskarżyciela publicznego postępowanie dodatkowe mające prowadzić do orzeczenia przepadku przedmiotów wykroczenia skarbowego, za które sprawca został już prawomocnie ukarany jest niezgodne z konstytucją, a więc niedopuszczalne. Nowelizacja kodeksu karnego skarbowego w 2005 r. zwiększyła represyjność tego aktu prawnego. Wyraża się to nie tylko zwiększeniem wymiaru kary pozbawienia wolności, ale również daleko idącym poszerzeniem zakresu obligatoryjnego przepadku przedmiotów. Przed nowelizacją w wypadku wykroczeń skarbowych obligatoryjny przepadek przedmiotów był rzadkością, odnosił się tylko do przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie było zabronione. W aktualnym stanie prawnym przepadek w zdecydowanej większości wypadków ma już charakter obligatoryjny. Kwestionowane przez pytający sąd postępowanie dodatkowe, a przede wszystkim przewidziana w jego toku możliwość orzeczenia przepadku jako w rzeczywistości środka karnego, określanego tylko mianem środka zabezpieczającego, narusza zakaz podwójnego orzekania dotyczącego tego samego czynu popełnianego przez tego samego sprawcę.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.