Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tłumacz przysięgły - warunki wykonywania zawodu SK 91/06

13 maja 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Bernarda Ł. dotyczącą warunków wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 33 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego z art. 32 ust. 1 w związku z art. 65 ust. 1 i z art. 2 Konstytucji oraz art 35 powyższej ustawy z art. 2 Konstytucji.

Skarżący zwrócił się do prezesa sądu okręgowego o ustanowienie tłumaczem przysięgłym. We wniosku powołał się na możliwość posłużenia się innymi dokumentami niż dyplom ukończenia magisterskich studiów filologicznych. Prezes sądu odmówił wskazując na bliskie wejście w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz brak ogólnej zgody Ministra Sprawiedliwości na przeprowadzenie testu sprawdzającego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Skarżący odwołał się od tej decyzji podkreślając, że prezes nie wystąpił do ministra o wyrażenie zgody na posłużenie się innymi dokumentami w jego indywidualnej sprawie, do czego był zobowiązany. W odpowiedzi na odwołanie Minister Sprawiedliwości uchylił decyzję prezesa sądu i umorzył postępowanie pierwszej instancji. Zdaniem ministra w związku z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Wojewódzki sąd administracyjny oddalając wniosek skarżącego wskazał, że brak jest przepisów przejściowych dotyczących postępowań wszczętych a nie zakończonych przed datą wejścia w życie ustawy, gdyż stworzono nowy zawód - tłumacz przysięgły. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację wskazując, że stworzono w miejsce funkcji tłumacza przysięgłego - zawód tłumacza, co wykluczało konieczność zawarcia w ustawie przepisów przejściowych. Zdaniem skarżącego taka sytuacja powoduje, że aby móc wykonywać zawód tłumacza przysięgłego musi ukończyć płatne studia podyplomowe, zdawać płatny egzamin zawodowy zamiast dotychczasowej bezpłatnej możliwości wykazania kwalifikacji posiadanym dokumentami. Oddala to znacząco moment rozpoczęcia wykonywania zawodu. Brak odpowiedniej vacatio legis nie pozwolił na dostosowanie się zainteresowanych do nowej regulacji. Powinno się więc rozpatrzyć według dotychczasowych zasad wszystkie wnioski złożone przed wejściem w życie ustawy.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.