Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wymogi formalne skargi kasacyjnej SK 40/07

1 lipca 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Elżbiety Ch. dotyczącą wymogów formalnych skargi kasacyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 3986 § 2 i 3 w związku z art. 3984 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 2 Konstytucji.

Pełnomocnik skarżącej wniósł do Sądu Najwyższego - Izba Pracy skargę kasacyjną od wyroku sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń. Sąd Najwyższy odrzucił ją z powodu braku formalnego tj. braku wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania. Kwestionowane przepisy nakazują odrzucenie skargi kasacyjnej m.in. w przypadku, gdy nie zawiera określonych elementów. Wśród nich znajduje się wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie. Zdaniem skarżącej nasuwa się pytanie, czy da się wskazać racjonalny pożytek, jaki dokonanie takiej czynności będzie miało dla postępowania sądu. W tej sytuacji wydaje się, że odrzucenie skargi kasacyjnej z uwagi na brak wniosku i uzasadnienia jest rozwiązaniem nieadekwatnie krzywdzącym dla strony wnoszącej o kasację. Zdaniem skarżącej przepis wprowadza niedopuszczalne ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw tj.sankcję z tytułu niedopełnienia wymogów formalnych. Wprowadzenie nadmiernych, nieuzasadnionych w stosunku do celu regulacji wymogów formalnych prowadzi do naruszenia prawa do sądu.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.