Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tryb wyboru i odwołania rady pracowników K 23/07

1 lipca 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Konfederacji Pracodawców Polskich dotyczący trybu wyboru i odwołania rady pracowników.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w zakresie, w jakim ustala tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników z art. 59 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji.

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji uregulowała tryb wyboru i odwołania rady pracowników. Gdy u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa - radę pracowników wybiera zarząd organizacji; gdy działa więcej niż jedna - organizacje wybierają wspólnie. W razie braku porozumienia, wyboru rady pracowników dokonują pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje związkowe. Rada pracowników ulega rozwiązaniu w terminie sześciu miesięcy od powiadomienia pracodawcy, u którego nie działała do tej pory organizacja związkowa, o utworzeniu reprezentatywnej organizacji związkowej. W opinii wnioskodawcy procedura wyboru rady pracowników jest przykładem arbitralności i nieuzasadnionego przywileju związków zawodowych oraz dyskryminacji pracowników niezrzeszonych w związku zawodowym. Prawo wyboru reprezentantów załogi dla potrzeb informacji i konsultacji z pracodawcą zostało uzależnione od członkostwa w reprezentatywnej organizacji związkowej. Zdaniem wnioskodawcy pracownik, który zdecydował się nie wstępować do związku zawodowego ma prawo korzystać z takich samych uprawnień, jakie przysługują pracownikom zrzeszonym. Kwestionowane przepisy pozbawiły pracowników niezrzeszonych wpływu na wybór przedstawicieli załogi do rady pracowników, rozliczania z działalności reprezentanta praw i interesów pracowniczych, oraz ich odwoływania. Pozbawiły prawa egzekwowania informacji o sytuacji w przedsiębiorstwie, o zmianach w organizacji pracy, podstawach zatrudnienia, które pracodawca zobowiązany jest przekazywać, w myśl przepisów, radzie pracowników. Konsekwencją stosowania kwestionowanych przepisów jest także obowiązek odwołania rady pracowników, bez względu na osiągnięcia jej członków w reprezentowaniu praw i interesów pracowników. Pracownicy, którzy wybrali radę nie mogą przeciwdziałać odwołaniu jej członków, pomimo, że spełnia ona właściwie powierzoną jej rolę przedstawiciela załogi. Tym samym - w opinii wnioskodawcy - rada pracowników traci charakter prawdziwego reprezentanta załogi, a staje się de facto organem reprezentatywnej organizacji związkowej, pomimo, że formalnie nie stanowi ona jej wyodrębnionej komórki organizacyjnej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.