Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona prawa własności K 7/07

18 września 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący dysponowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność prywatną.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 90 ust. 1-5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w zakresie, w jakim odnoszą się do dalszego bezterminowego dysponowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność prywatną z art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają pisma od właścicieli budynków mieszkalnych, w których lokale zostały zasiedlone przez funkcjonariuszy Policji na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w przeszłości przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Właściciele budynków zwracają uwagę, że pomimo podejmowanych interwencji nie są w stanie doprowadzić do odzyskania prawa do dysponowania mieszkaniami.

Z kwestionowanych przepisów wynika, że na mieszkania dla policjantów można przeznaczyć lokale, które są w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, uzyskane w wyniku ich działalności inwestycyjnej albo od terenowych organów rządowej administracji ogólnej stanowiące własność gminy lub zakładów pracy. Można też wykorzystać lokale zwolnione przez osoby, które decyzje o przydziale uzyskały z jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Właściciele domów jednorodzinnych, domów mieszkalno - pensjonatowych i lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości mają prawo do zamieszkania w swych domach i lokalach opróżnionych w całości lub części. Właścicielowi domu wielomieszkaniowego przysługuje prawo zamieszkania w opróżnionym lokalu w tym domu. W przypadku opróżnienia samodzielnego lokalu (w powyższych typach domów) stanowiącego odrębna nieruchomość, właścicielowi przysługuje prawo oddania go w najem lub bezpłatne użytkowanie. W wypadku, gdy właściciel nie skorzysta z tego prawa w ciągu trzech miesięcy bez uzasadnionego powodu minister właściwy do spraw wewnętrznych może dokonać przydziału opróżnionego lokalu. Zdaniem Rzecznika kwestionowane przepisy naruszają prawo określonej grupy właścicieli do własności. Włączenie na podstawie decyzji administracyjnej lokalu lub domu stanowiącego własność prywatną do zasobów mieszkaniowych MSWiA oznacza, że może to trwać przez czas nieograniczony. Kwestionowane przepisy nie przyznają natomiast właścicielowi żadnych środków prawnych, które mogłyby doprowadzić do odzyskania prawa do rozporządzania lokalem stanowiącym jego własność.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.