Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Osoby uprawnione do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. U 4/08

27 października 2008 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dotyczący osób uprawnionych do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz z art. 2 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji.

W myśl przepisów ustawy o Policji policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej. Z kolei ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji stanowi, iż funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do policyjnej emerytury lub renty mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych. Zgodnie z ustawowym upoważnieniem minister spraw wewnętrznych w rozporządzeniu z 28 czerwca 2002 r. - obejmującym także emerytów i rencistów policyjnych - określił wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Jednakże minister spraw wewnętrznych 6 kwietnia 2005 r. uchylił przepis rozporządzenia z 28 czerwca 2002 r. odnoszący się do emerytów i rencistów, zawężając tym samym krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania równoważnika pieniężnego za brak mieszkania. Zdaniem wnioskodawcy kwestionowany przepis, znosząc w drodze rozporządzenia, ustawowo przyznane emerytom i rencistom prawo do równoważnika za lokal mieszkalny wykroczył poza granice delegacji ustawowej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Andrzej Rzepliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.