Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utrata wadium w postępowaniu przetargowym SK 62/06

17 listopada 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Bydgoszczy sp. z o.o. oraz spółki Tukaj Mapping Central Europe sp. z o.o. w Krakowie.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Bydgoszczy sp. z o.o. oraz spółka Tukaj Mapping Central Europe sp. z o.o. w Krakowie zawarli umowę Konsorcjum "System", żeby jako podmiot zbiorowy - osoby prawne uczestniczyć w przetargu organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z powodu spóźnionego złożenia oświadczenia przez jednego ze skarżących Agencja wykluczyła skarżących z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i odmówiła zwrotu wadium. Skarżący złożyli pozew o zapłatę do Sądu Okręgowego, który stanął na stanowisku, że skoro nie złożyli oni w wyznaczonym terminie oświadczenia, nie mogą domagać się zwrotu wadium. Sąd Apelacyjny oddalił apelację jako bezzasadną. Zdaniem skarżących kwestionowany przepis mógł prowadzić w wielu wypadkach, tak jak w zaistniałym stanie faktycznym, do uzyskania w sposób bezprawny korzyści materialnych przez zamawiającego. Powołując się na bezwzględnie obowiązującą regulację prawną zamawiający jako samozwańczy egzekutorzy zatrzymywali dla siebie utracone przez wykonawców lub dostawców wadium. Regulacja, która doprowadza do takich sytuacji narusza m.in. konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.