Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony P 48/07

18 listopada 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku dotyczące zasad obliczania wysokości emerytury.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności przepisu art. 110 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Marianna G. złożyła w 2006 r. do oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych wniosek o emeryturę, dołączając zaświadczenie zakładu pracy stwierdzające kontynuowanie zatrudnienia. We wniosku wnosiła o ustalenie podstawy wymiaru emerytury z wynagrodzeń z kolejnych 10 lat z ostatnich 20 lat lub z wynagrodzeń z 20 lat wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Organ rentowy przyznał jej emeryturę przyjmując ustalenia podstawy jej wymiaru z kolejnych 10 lat z ostatnich 20 lat. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 129,55 proc. , a wysokość emerytury wyliczono na 1680,98 zł. Emerytura uległa zawieszeniu z powodu kontynuowania zatrudnienia. Po roku złożyła wniosek o ponowne przeliczenie emerytury według nowej wyższej kwoty bazowej. Organ rentowy przeliczył emeryturę przyjmując taki sam jak poprzednio wskaźnik wysokości podstawy wymiaru i taką samą kwotę bazową. Przeliczona emerytura wyniosła 1715.81 zł. Marianna G. odwołała się od tej decyzji, zarzuciła że ZUS przyjął do przeliczenia kwotę bazową z 2006 r. Zaznaczyła, że gdyby złożyła wniosek o emeryturę po rozwiązaniu umowy o pracę, jej emerytura zostałaby wyliczona inaczej i bardziej korzystnie. Organ rentowy wnosił o oddalenie zażalenia , bo przepisy nie przewidują możliwości przeliczenia świadczenia w sposób wskazany przez odwołującą. Sąd pytający stwierdził, że rzeczywiście kwestionowany przepis nie przewiduje takiego rozwiązania. Gdyby odwołująca nie złożyła wniosku o emeryturę w 2006 r. z jednoczesnym zawieszeniem wypłaty, a złożyła taki sam wniosek w 2007 r. jej emerytura zostałaby ustalona w oparciu o aktualną kwotę bazową. Kwestionowany przepis doprowadzający do takiej sytuacji budzi wątpliwości pytającego sądu co do zgodności z konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.