Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kara z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego P 19/06

15 stycznia 2007 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczące kary z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z art. 10 w związku z art. 2 Konstytucji.

Organ nadzoru budowlanego I instancji wymierzył karę małżonkom Marii i Ryszardowi J. - inwestorom budynku mieszkalnego z tytułu nielegalnego użytkowania budynku. Małżonkowie zarzucili organowi I instancji wadliwe ustalenie okoliczności związanych z przystąpieniem do użytkowania budynku. Organ odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie, stwierdzając iż okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują, że inwestorzy zaczęli użytkować budynek przed upływem przewidzianego przepisami terminu. M. i R. J. zaskarżyli to postanowienie do sądu administracyjnego, zarzucając organom nadzoru budowlanego naruszenie zasad postępowania administracyjnego. Pytający sąd stwierdził, że kwestionowany przepis nakazuje wymierzenie przez organ administracji publicznej kary pieniężnej, której wysokość jest zależna jedynie od kategorii i wielkości obiektu. Wobec tego powziął wątpliwości, czy w systemie prawnym demokratycznego państwa prawa może istnieć przepis, który przewiduje automatyzm w stosowaniu sankcji i nie pozwala w jakikolwiek sposób zindywidualizować represji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.