Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utrata mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K 54/05

12 marca 2007 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Miejskiej w Łodzi dotyczący utraty mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z:
- art. 2 i art. 7, art. 31 ust. 3, art. 21 i art. 64, art. 16 i art. 165 w związku z art. 163 oraz art. 167 Konstytucji,
- preambułą Konstytucji w takim zakresie, w jakim odnosi się ona do zasady współdziałania władz, zasady pomocniczości oraz do wymogu skuteczności i rzetelności działania instytucji państwowych,
- art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

Na podstawie kwestionowanego przepisu utracił moc obowiązującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łodzi. Zdaniem wnioskodawcy uchylenie tego planu stanowiło niczym nieuzasadniony akt ingerencji w samodzielność Gminy m. Łodzi, w tym wypadku naruszono jej samodzielność planistyczną. Konsekwencją uchylenia planu stało się drastyczne ograniczenie możliwości gminy w zakresie realizacji zadań własnych. Na skutek braku podstaw planistycznych doszło do uniemożliwienia realizacji licznych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zawieszenie inwestycji już rozpoczętych. Brak miejscowego planu poważnie ogranicza też możliwości gminy w zakresie absorpcji środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Uchylenie planu powoduje również ograniczenia w zakresie wykonywania zadań policyjnych, przede wszystkim w sferze ochrony ładu przestrzennego. Stan taki w wielu przypadkach uniemożliwia władzom gminy realizację zadań publicznych, a także ogranicza zdolność do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi na własną odpowiedzialność i w interesie mieszkańców wspólnoty lokalnej Łodzi.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.