Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utrata mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K 54/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miejska w Łodzi

 O stwierdzenie zgodności art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z:

1) art. 2 i art. 7, art. 31 ust. 3, art. 21 i art. 64, art. 16 i art. 165 w związku z art. 163 oraz art. 167 Konstytucji RP,

2) preambułą Konstytucji RP w takim zakresie, w jakim odnosi się ona do zasady współdziałania władz, zasady pomocniczości oraz do wymogu skuteczności i rzetelności działania instytucji państwowych,

3) art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską;