Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania straży gminnej U 1/07

22 marca 2007 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zadań straży gminnej (miejskiej) w zakresie kontroli ruchu drogowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c i § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, a tym samym z art. 92 ust.1 Konstytucji.

Na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym straż gminna (miejska) posiada uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego: przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi w sytuacji, gdy został postawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu oraz unieruchomienia pojazdu poprzez zastosowanie urządzenia do blokowania kół, w przypadku pozostawienia go w miejscu gdzie jest to zabronione. Minister Spraw Wewnętrznych rozporządzeniem w sprawie kontroli ruchu drogowego wydanym na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym rozszerzył uprawnienia straży gminnej (miejskiej). Upoważnił straż do kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących pojazdami, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, mierzoną wyłącznie przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących takie przekroczenie. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zakres upoważnienia przyznanego przez ustawodawcę nie obejmuje określenia katalogu innych, niż przewidzianych w ustawie, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, które mogą wykonywać strażnicy. Minister Spraw Wewnętrznych formułując uprawnienia dla strażników straży gminnych (miejskich) inne, niż wynikają bezpośrednio z ustawy - Prawo o ruchu drogowym wykroczył poza zakres delegacji ustawowej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.