Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Doradztwo podatkowe - obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej P 21/05

27 lutego 2006 r. o godz. 13. 30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 roku w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z art. 92 ust. 1 Konstytucji i z art. 827 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

Aniela S. prowadząca działalność podatkową na własny rachunek była doradcą podatkowym m.in. spółki z o.o. PPHU "Tymianek". Spółka ta jako prowadząca zakład pracy chronionej zwolniona była z 10 proc. podatku od osób prawnych. Kwotę zwolnioną od podatku spółka powinna przekazać Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na skutek nieznajomości tych przepisów przez Anielę S., spółka nadpłaciła kwotę podatku od osób prawnych. Urząd Skarbowy zwrócił nadpłacony podatek, a spółka przelała pieniądze na rachunek PFRON, który naliczył odsetki. Spółka je zapłaciła, następnie wystąpiła z żądaniem naprawienia szkody przeciwko swojemu doradcy podatkowemu. Aniela S. była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w towarzystwie ubezpieczeniowym. Towarzystwo wypłaciło odszkodowanie i regresowo dochodzi od niej zapłaty tej kwoty. Sąd rejonowy zasądził od pozwanej Anieli S. zwrot odszkodowania. Sąd okręgowy powziął natomiast wątpliwości natury konstytucyjnej. Przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują bowiem podstaw i zasad odpowiedzialności regresowej ubezpieczającego. Zdaniem pytającego sądu roszczenie regresowe Zakładu Ubezpieczeń przewidziane w kwestionowanym rozporządzeniu jest sprzeczne z Kodeksem cywilnym, a tym samym z Konstytucją. Rozporządzenie bowiem nie może pozostawać w sprzeczności z aktem ustawodawczym, na podstawie którego zostało wydane.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.