Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki przebywania w zakładach penitencjarnych U 9/05

20 kwietnia 2006 r. o godz. 10. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący warunków przebywania w zakładach penitencjarnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów - z art. 41 ust. 4 i art. 40 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego powierzchnia w celi mieszkalnej, przypadająca na skazanego, nie powinna wynosić mniej niż 3 m. kw. To minimum powierzchni mieszkalnej należy do najniższych w porównaniu do innych krajów europejskich. Kodeks karny wykonawczy przewiduje jednak możliwość zmniejszenia powierzchni celi mieszkalnej poniżej tego minimum. Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości powinno sformułować zadania właściwych organów służące przywróceniu w określonym czasie stanu, w którym powierzchnia przypadająca na skazanego wynosić będzie nie mniej niż 3 m. kw. Zdaniem wnioskodawcy, analiza przepisów kwestionowanego rozporządzenia pozwala stwierdzić, że rozporządzenie nie służy realizacji celu ustawodawcy. Jak wskazuje bowiem kilkuletnia praktyka jego stosowania, przepisy budują odrębny reżim prawny, który sankcjonuje chroniczne przeludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.