Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania SK 60/05

7 września 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jacka B. dotyczącą wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 540 § 2 Kodeksu postępowania karnego z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 190 ust. 4 Konstytucji.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisu Kodeksu postępowania karnego, skarżący wniósł o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania sądowego. Wniosek ten został ostatecznie oddalony. Nastąpiło to na podstawie przepisu Kodeksu postępowania karnego, który wyznacza warunki wznowienia postępowania po wyroku TK. Przepis ten zawęża możliwość wznowienia postępowania tylko do tych przypadków, gdy niekonstytucyjny przepis był podstawą prawną skazania lub warunkowego umorzenia. Wyklucza natomiast wznowienie postępowania zakończonego każdym innym orzeczeniem. Postępowanie, którego wznowienia żądał skarżący skończyło umorzeniem z powodu przedawnienia. Zdaniem skarżącego zakres orzeczeń, dopuszczający przez zaskarżony przepis wznowienie postępowania, jest skrajnie zawężony. Podczas, gdy z Konstytucji wynika m.in., że zawsze powinna istnieć dla strony możliwość (choćby ograniczona w czasie) usunięcia z obrotu prawnego każdego prawomocnego orzeczenia sądowego, które zostało oparte na niekonstytucyjnym przepisie naruszającym konstytucyjne prawa lub wolności.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.