Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania emerytur i rent przez Prezesa Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach P 38/05

17 października 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące zasad przyznawania emerytur i rent przez Prezesa Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- przepisu art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, upoważniającego Prezesa Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych wypadkach do przyznania emerytury i renty w warunkach i wysokości innej niż określona w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art.2 Konstytucji;
- przepisu art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, upoważniającego Prezesa Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych wypadkach do przyznania emerytury i renty w warunkach i wysokości innej niż określona w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji.

Prezes Rady Ministrów utrzymał w mocy swoją decyzję odmawiającą przyznania Józefowi S. renty specjalnej. Uzasadnił to tym, że przyznanie świadczenia na podstawie kwestionowanego przepisu ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest możliwe w szczególnie określonych wypadkach. Przepis ten nie precyzuje jednak warunków, jakie powinny być spełnione, aby renta lub emerytura mogła być przyznana. W związku z tym każdy wniosek jest wnikliwie rozpatrywany i oceniany pod kątem występowania okoliczności mogących uzasadniać sprawę w sposób szczególny. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu kwestionowany przepis budzi wątpliwości, co do jego zgodności z Konstytucją. Nie zawiera przejrzystych zasad przyznawania świadczenia, co powoduje, ze obywatele w podobnych sytuacjach są traktowani niejednakowo i wbrew regułom ustanowionym przez przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Zdyb, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.